Natuurcompensatie Voordelta

Natuurcompensatie Voordelta (NCV) is een ingewikkeld dossier, er spelen verschillende en niet altijd parallelle belangen. Havenbedrijf Rotterdam, Ministerie van IenW en Ministerie van LNV werken samen bij de realisatie van NCV. Tussen december 2019 en augustus 2021 is door hen een dialoog georganiseerd over NCV en deze dialoog is eind augustus 2021 afgesloten zonder gezamenlijk resultaat met prioritaire stakeholders. Prioritaire stakeholders in deze zijn: natuur- en milieuorganisaties (NMOs), visserijvertegenwoordigers en Rijkswaterstaat als beheerder van de Voordelta. De zoektocht naar een oplossing loopt verder en er is met NMOs en visserij afgesproken hen wel te blijven informeren vanuit de kernwaardes van de Tafel van Borging: openheid en wederzijds vertrouwen.

Het doel van deze website is om externe belanghebbenden te helpen wegwijs te worden in alle informatie. Want goede toegang tot inhoudelijke informatie helpt bij een dialoog waarin vertrouwen centraal staat.

Meer informatie NCV

  • Plan van aanpak dialoog NCV met externe stakeholders. [download pdf bestand]
    Hier is telkens de nieuwste versie te vinden afhankelijk van voortgang 
  • Visie en Vertrouwen – afsprakenkader borging PMR [download pdf bestand]

Wat vind je verder op deze website?

Op de pagina Natura 2000-Voordelta zijn de belangrijkste documenten te vinden over de aanwijzing van de Voordelta onder Habitat- en Vogelrichtlijn (= Natura 2000, kortweg N2000). Hier is de link te vinden naar alle vergunningbesluiten onder de Wet natuurbescherming.

De pagina NCV-rapporten  geeft overzicht en beknopte duiding van alle al beschikbare rapporten en van rapporten die nog komen in relatie tot de natuurcompensatie in de Voordelta (NCV). De beschikbare rapporten zijn als pdf te downloaden.